Adatvédelem

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el személyes adatai megadása előtt az alábbi adatvédelmi tájékoztatásunkat:

A Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft., valamint a Via Bérautó Kft. a számára leadott személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13., Adószáma: 10544350-2-13, Cégjegyzék száma: 13-09-090615) , valamint a Via Bérautó Kft. (Székhelye: 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy utca 13., Adószáma: 10935491-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-090287) mint Adatkezelő kezeli (továbbiakban Adatkezelő).

Amennyiben Ön elektronikus vagy postai úton megadja nekünk személyes adatait, úgy azok kezelését AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban Adatvédelmi Rendelet) szabályai és előírásai alapján végezzük.

A fentiek értelmében Ön a személyes adatainak (on-line regisztráció, e-mailen történő adatszolgáltatás vagy postai úton megküldött anyag) elküldésével hozzájárul azok nyilvántartásához, kezeléséhez és kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés körében hozzájárulását adja személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez, feldolgozásához, megőrzéséhez.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket. Személyes adatokat – a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével – harmadik személyeknek társaságunk nem ad át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben.

Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás:

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kéni az Adatkezelőtől az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül törli az adatokat – ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban. Egyebekben az Adatkezelő a kérelmeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A fentiekkel kapcsolatos kérelmét a marketing@delta-truck.hu, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó megjelölésével. Kérelmét postai úton is továbbíthatja társaságunk részére a 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13. címre, a borítékon „Adatkezelés” megjegyzés feltüntetésével.

Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok helyességért Ön felel, az Adatkezelő nem felelős a helytelenül, tévesen megadott adatokért.

Jogérvényesítés

A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap cím: www.naih.hu e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve egyéb igényeit az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. január 8. napjától hatályos. Az Adatkezelő fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük.

 

Kelt: Szigetszentmiklós, 2018. január 8.